Basis informatie voor assistentiehondenteams

Wetgeving & Toegankelijkheid

Een assistentiehond (team) heeft recht op toegang!


De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) bepaalt dat het weigeren van een assistentiehond gelijk staat aan het weigeren van de persoon die deze gebruikt.

Het weigeren van een assistentiehond is discriminatie doordat er onderscheid gemaakt wordt op basis van handicap.

Vn verdrag voor (de rechten van) personen met een handicap:

Op 14 juni 2016 is het VN-verdrag voor personen met een handicap, in werking getreden.

In deze wetgeving is tevens een amendement met betrekking tot assistentiehonden opgenomen.


In dit verdrag is bepaald dat assistentiehonden toegelaten moeten worden.
“Het weigeren van een assistentiehond kan slechts wanneer dit een onevenredige belasting vormt (1) (artikel 2, eerste lid) of wanneer dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid (2) en de gezondheid (3) (artikel 3, eerste lid, onder a). Zo is het denkbaar dat een hond wordt geweerd van een ziekenhuisafdeling, waar ernstig zieke patiënten, die vatbaar zijn voor ziektekiemen, worden behandeld.

Het weigeren van een hulphond kan alleen als er zwaarwegende redenen zijn.

Een assistentiehond in opleiding heeft ook recht op toegang.

Deze wetgeving geldt ook voor teams in opleiding, er voor zorgende dat de aanwezigheid van de pup / hond niet in strijd is met bovenstaande artikelen.

Het college voor de rechten van de mens heeft diverse uitspraken gedaan over specifieke situaties. U kunt hierop zoeken onder de noemer assistentiehond of hulphond. https://mensenrechten.nl/nl/search?keys=assistentiehond

Problemen op het gebied van toegang?

Vanzelfsprekend helpen wij aangesloten teams bij bemiddeling mocht dit nodig zijn.
Ook kunt u een beroep doen op een antidiscriminatie bureau in de eigen omgeving.